โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      2002 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

นางกาญจนา มงกุฏสระน้อย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชัญญาภัค วินทะไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวพิชญาภัคค์ กุลแพง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวกนกพร สุรีอาจ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและสารสนเทศ

นายจักรพงษ์ บุญนายจักรพงษ์ บุญคำ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด

นางสาวธัญณิชา ยามโสภา

เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นางสาวสุพัตรา นุ่นสีดา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวบัวขาว หงส์ขาว

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปทุมรัตต์

นางสาวจามจุรี พรมผุย

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอจตุรพัตรพิมาน

นางสาวกันยารัตน์ แก้วนาเหนือ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายดุรงค์ฤทธิ์ ขามคุลา

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเชียงขวัญ

นายสระศักดิ์ หวังเฝ้ากลาง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอธวัชบุรี

นายวัชรพงษ์ การไสว

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอจังหาร

นายศักดิ์ธร เอี่ยมโอษฐ์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุ่งเขาหลวง

นายสุพัฒน์ ผาริการ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพนมไพร

นายนิรุจ คำจุมจัง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทโพธิ์ชัย

นายพงษ์เทพ ศรีโกตะเพชร

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโพนทราย

นายจักราวุธ มีแวว

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมยวดี

นายภาณุพงษ์ ยศพล

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองสรวง

นายจิราวัฒน์ มูลแวง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอศรีสมเด็จ

นายสำเนียง สระคำจันทร์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสุวรรณภูมิ

นายพงษ์พิทักษ์ อาจอาริ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเสลภูมิ

นายฉัตร รักเดช

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองพอก

นายสุทธิพงษ์ ทองอ่อน

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองฮี

นายเขิดศักดิ์ สีดามาตย์ 

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภออาจาสามารถ

นายนครินทร์ ไชยช่วย

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโพนทอง

นางสาวละมัย ชินชะโน 

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเกษตรวิสัยเอกสารดาวน์โหลด

แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด