ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแบบ Digital ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     22 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแบบ Digital ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     1 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแบบ Digital ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     1 พ.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร จำนวน 2 ตู้ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     27 ก.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อยจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562
ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมย่อยจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร จำนวน 2 ตู้ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562