ѹ 3 .. 2561 (ӹǹҹ697)

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีระบบ และเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย สนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน และสามารถแข็งขันได้

เป็นองค์กรหลักด้านกีฬา นันทนาการ การออกกําลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา เพื่อมวลชน (Sport for All) เพื่อความเป็นเลิศ และอาชีพ (Sport for Excellence) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ บูรณาการ และประสานการดำเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก